1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK - nr naboru RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17

30.05.2017

 

Zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców do udziału w szkoleniu nt. dofinansowań dla firm z zakresu technologii TiK.
Zgłoszenia przyjmowane są mailowo (pop@lubaczow.com.pl)

lub telefonicznie (16 632 18 80).

 

Więcej informacji nt. szkoleń:

Spotkanie informacyjne dla „młodych” przedsiębiorstw

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do mikro-, małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące na moment złożenia wniosku o dofinansowanie - potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno – komunikacyjnych w modelach:

B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących
w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.


Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 zł.

 

Kwalifikowalne są wydatki poniesione na:

1.nabycie nowego sprzętu informatycznego na stałe zainstalowanego w projekcie i ściśle związanego z realizacją projektu, pod warunkiem, że sprzęt ten będzie włączony w rejestr środków trwałych Beneficjenta, a wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości;

2.nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji lub praw autorskich do:

-oprogramowania bezpośrednio związanego z wdrażaną technologią/świadczeniem usług drogą elektroniczną (nie będące same w sobie produktem/usługą) oraz jego wdrożenie, w tym w szczególności wydatki na pokrycie kosztów instalacyjnych, konfiguracyjnych, optymalizacyjnych itp.,

-oprogramowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (w tym: firewall, systemy IDS/IPS, oprogramowanie antywirusowe),

-oprogramowania służącego zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłanych informacji i

poświadczania tożsamości, pod warunkiem, że będą:

·wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;

·podlegać amortyzacji;

·nabyte od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą na warunkach rynkowych;

·stanowiły majątek Beneficjenta, oraz pozostaną związane z projektem co

najmniej przez okres trwałości;

3.spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowego sprzętu informatycznego (wskazanego w pkt. 1) i wartości niematerialnych i prawnych (wskazanych w pkt.2), do wysokości wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu; Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)

4.zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją i konfiguracją infrastruktury technicznej i oprogramowania;

5.zakup usług tłumaczeniowych, usług doradczych o charakterze prawnym świadczonych przez doradców zewnętrznych, bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią, przy czym usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa.

 

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1352-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-tik

 

Program szkolenia

Informacje podstawowe nt. warunków ogłoszonego konkursu.
Dokumentacja aplikacyjna.
Etapy konkursu, kryteria oceny i wyboru projektów.

 

Dodatkowo możemy również poinformować grupę w temacie:

Preferencyjne pożyczki na rozwój działalności z Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego
Działanie 7.5 - Rozwój kompetencji pracowników sektora mśp (dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników)

 

 

Share on Facebook
Please reload

Wyróżnione posty

Dotacje na szkolenia pracowników

03.12.2020

1/10
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square

DANE REJESTROWE

Stowarzyszenie Przedsiębiorców

"Lubaczowskie Forum Biznesu"

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczów

  • Facebook - White Circle

KRS: 0000627319

NIP: 7931626797

REGON: 364900470

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

Nr. konta: 08 9101 0003 2001 0020 3384 0001

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now